OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

       

18.10.2013

Ref.: „Inchiriere imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar funcţionarii Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile cuprinse în secţiunea 1.6. din documentaţia privind procedura de atribuire a contractului „Inchiriere imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar funcţionarii Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud – Est”, având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme, OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est decide anularea procedurii.

Contestaţiile cu privire la respingerea ofertelor/anularea procedurii pot fi depuse la sediul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est în termen de 2 zile lucrătoare de la data prezentului anunţ.

26.09.2013

Ref.: „Inchiriere imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar funcţionarii Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect închirierea unui imobil (clădire existentă şi teren aferent) necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane regiunea Sud-Est

      În data de 23.09.2013, a fost înregistrată la OIRPOSDRU SE Contestaţia nr.11785/23.09.2013 formulată de SC IBRAILIS CONSULTING SRL, ofertant  din cadrul procedurii de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil (clădire existentă şi teren aferent) necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane regiunea Sud-Est, având ca obiect contestarea deciziei comisiei responsabile cu soluţionarea contestaţiilor, publicată pe site-ul instituţiei noastre în 19.09.2013

   În urma soluţionării contestaţiei, comisia responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor din cadrul Autorităţii contractante a decis respingerea contestaţiei nr. 11785/23.09.2013, ca neîntemeiată.

    Având în vedere contestaţiile înregistrate, dar şi termenele necesare soluţionării acestora, autoritatea contractantă va actualiza informaţiile estimative prevăzute în secţiunea 1.1.2 calendarul estimativ al procedurii pentru închirierea imobilului din documentaţia privind procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil.

19.09.2013

Ref.: „Inchiriere imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar funcţionarii Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect închirierea unui imobil (clădire existentă şi teren aferent) necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane regiunea Sud-Est

 În data de 17.09.2013, au fost înregistrate la OIRPOSDRU SE două contestaţii formulate de SC REAL CONSULTING SA şi SC REAL GROUP SRL, ofertant descalificat din cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect închirierea unui imobil (clădire existentă şi teren aferent) necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane regiunea Sud-Est, după cum urmează:

   În urma soluţionării contestaţiilor, comisia responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor din cadrul Autorităţii contractante a decis:

1. admiterea contestaţiei nr.11691/17.09.2013, motivat de faptul că ofertantul SC REAL CONSULTING SA şi SC REAL GROUP SRL îndeplineşte cerinţele minime de calificare prevăzute în documentaţia pentru ofertanţi;

2. respingerea contestaţiei nr. 11702/17.09.2013, ca neîntemeiată.

    Având în vedere contestaţiile înregistrate, dar şi termenele necesare soluţionării acestora, autoritatea contractantă va actualiza informaţiile estimative prevăzute în secţiunea 1.1.2 calendarul estimativ al procedurii pentru închirierea imobilului din documentaţia privind procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil.

 

16.09.2013, ora 16:30

Ref.: „Inchiriere imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar funcţionarii Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est, publicată in 29.08.2013 pe site www.fsesudest.ro.

            În urma analizei documentelor de calificare depuse în vederea atribuirii contractului de servicii, având ca obiect închirierea unui imobil/unor spaţii într-un imobil necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud - Est  - cod CPV 70310000-7 Servicii de închiriere sau vânzare de imobile, următorul ofertant a îndeplinit cerinţele minime de calificare:

 SC IBRAILIS CONSULTING S.R.L.

29.08.2013

Ref.: „Inchiriere imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesar funcţionarii Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud - Est

ANUNŢ DE INTENŢIE

PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI IMOBIL

DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est

ADRESA:  Piata Independentei nr.1, etaj 3-5, Braila, cod poştal 810210, România.

Numărul de telefon:0239/610749; 0239/613301, fax. 039/610749; 0239/613301, e-mail: office@fsesudest.ro

CATEGORIA ŞI DESCRIEREA SERVICIILOR CARE URMEAZĂ SĂ FIE PRESTATE: 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare imobile. Contract de închiriere a unui spaţiu necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est

Sursele de finanţare: asistenţă financiară nerambursabilă din FSE (75%)  şi cofinanţare publică (25%)

Valoarea estimată a contractului: 697.503,20 lei (fără TVA)

Procedura de atribuire aplicată: procedură internă

Locul prestării serviciilor: Localitatea Brăila

Durata contractului - termenul de închiriere aproximativ 22 de luni, cu posibilitate de prelungire.

Documentaţia de atribuire: Documentaţia privind procedura de atribuire a contractului de închirierea a unui imobil este disponibilă la adresa de Internet: www.fsesudest.ro.

Limba în care se redactează oferta: limba română.

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 11.09.2013, ora 12:00, la sediul Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est, registratură, din Piaţa Independenţei nr.1, etaj 3-5,  Brăila, cod poştal 810210, România, tel. 0239/610749; 0239/613301.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: data 12.09.2013, ora 12:00, la sediul Autorităţii Contractante, Piata Independentei nr.1, etaj 3, Braila.

Criterii de calificare: conform documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire a contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic (conform documentaţiei de atribuire).

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 60 zile.

Depunerea ofertelor se va efectua conform instrucţiunilor pentru ofertanţi.

Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor.

    Descarcă:

      Documentaţia pentru ofertanţi

     Formulare (format editabil)

      Anunţ

      Răspuns la întrebări

 

21.08.2013

Ref.:Servicii de închiriere a unui spaţiu necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est”

ANUNŢ

Vă comunicăm  că OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est a hotărît anularea procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect închirierea unui imobil/unor spaţii într-un imobil necesar funcţionării OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est – cod CPV 70310000-7 Servicii de închiriere sau vânzare de imobile din următoarele motive:

  • Prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1712/07.08.2013 a fost diminuat numărul de posturi pentru Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est. Ordinul a fost comunicat şi înregistrat la OIRPOSDRU SE cu nr.10856 din data de 07.08.2013. La întocmirea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului având ca obiect închirierea unui spaţiu necesar funcţionării OIRPOSDRU SE s-a avut în vedere numărul de posturi al OIRPOSDRU SE anterior diminuării, astfel că, raportat la structura organizatorică aprobată pentru OIRPOSDRU SE, suprafaţa calculată este mai mare decât necesarul actual. Având în vedere că autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să asigure corectitudinea utilizării fondurilor, precum şi respectarea principiilor bunei gestiuni financiare bazate pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei, se impune ajustarea suprafeţei utile totale prevăzute în caietul de sarcini, prin raportare la numărul de persoane aprobat potrivit noii structuri organizatorice             

  • OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est se află în imposibilitatea de a evalua ofertele primite pentru criteriul economic deoarece documentaţia de atribuire, Instrucţiuni pentru ofertanţi punctul F6 nu prezintă o detaliere suficientă a modalităţii de aplicare a algoritmilor de calcul. Algoritmul de calcul prezentat la punctul 6.2 Disponibilitatea pentru negociere, subpunctul 6.2 b) nu defineşte termenii care sunt folosiţi în elaborarea calculelor. Termenul procent max diminuat nu este explicat în text ceea ce conduce la imposibilitatea aplicării algoritmului de calcul aferent acestui subpunct şi implicit la stabilirea punctajului pentru Disponibilitatea pentru negociere pentru ofertanţii care nu au oferit cel mai mare procent privind diminuarea preţului.

24.07.2013

Ref.:Servicii de închiriere a unui spaţiu necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est”

ANUNŢ

PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A OFERTELOR

  

Autoritatea Contractantă decide prelungirea termenului de depunere al ofertelor până la data de 08.08.2013, ora 12:00.

Urmare a prelungirii termenului de depunere, deschiderea ofertelor va avea loc în data de 12.08.2013, ora:14:30, la sediul Autorităţii Contractante, Piaţa Independentei nr.1, etaj 3, Braila. 

Depunerea ofertelor se va efectua conform instrucţiunilor pentru ofertanţi, ţinând cont de termenul prelungit.

19.07.2013

Ref.:Servicii de închiriere a unui spaţiu necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est”

ANUNŢ DE INTENŢIE

PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI IMOBIL  

DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est

ADRESA:  Piata Independenţei nr.1, Brăila, cod poştal 810210, România.

Numărul de telefon:039/610749; 0239/613301, fax. 039/610749; 0239/613301, e-mail: office@fseromania.ro

 CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR CARE URMEAZĂ SĂ FIE PRESTATE: 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare imobile. Contract de închiriere a unui spaţiu necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est

Sursele de finantare: asistenţă financiară nerambursabilă din FSE (75%) şi cofinanţare publică (25%)

Procedura de atribuire aplicată: procedură internă

Locul prestării serviciilor: Localitatea Brăila

Durata contractului - termenul de închiriere aproximativ 25 de luni, cu posibilitate de prelungire.

Documentatia de atribuire: poate fi obţinută gratuit de la sediul Autorităţii contractante, în baza unei solicitări scrise.

Limba în care se redactează oferta: limba română.

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 25.07.2013, ora 12:00, la sediul Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est, registratură, din Piaţa Independenţei nr.1, Brăila, cod poştal 810210, România, tel. 039/610749; 0239/613301.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: data 25.07.2013, ora 14:30, la sediul Autorităţii Contractante, Piata Independenţei nr.1, etaj 3, Braila.

Criterii de calificare: conform instrucţiunilor pentru ofertanţi.

Criterii de evaluare a ofertelor: „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” (conform instrucţiunilor pentru ofertanţi)

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îsi mentină oferta valabilă: 60 zile.

Criteriul de atribuire a contractului: negocierea tarifului mediu lunar al ofertelor declarate admisibile în procesul de evaluare.

Depunerea ofertelor se va efectua conform instrucţiunilor pentru ofertanţi.

Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor.

               

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 09.05.2023

 

Legături rapide