OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

Informaţii date cu caracter personal

Stimați colaboratori,

Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est, cu sediul în Brăila, strada Industriei  nr.17, cod poștal 810391, telefon 0239.61.33.01/0239.61.07.49 fax 0239.61.33.01/0239.61.07.49 asigură administrarea eficientă a fondurilor europene acordate pentru implementarea Programului Operațional Capital Uman, transparența gestionării fondurilor europene și egalitatea de șanse în accesarea fondurilor europene. În acest context, responsabilitatea noastră este și modul în care avem grijă de datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție.

Definiții

În sensul Regulamentului (UE) nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/Ce (Regulamentul general privind protecția datelor):

 - "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 - "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 - "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

  - "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

Legalitatea prelucrării

Potrivit dispozițiilor art.6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) de mai sus nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.

Pentru administrarea corectă a informațiilor pe care OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est le deține, vă aducem la cunoștință că datele dumneavoastră cu caracter personal se află în baza noastră de date deoarece ați subscris la aceasta în procesul de comunicare cu OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est prin furnizarea informațiilor, ca urmare a faptului că sunteți solicitant sau beneficiar de fonduri europene acordate prin POSDRU sau POCU, sau că sunteți furnizor sau prestator de servicii, bunuri sau lucrări ori persoane implicate în mod direct/indirect în relațiile contractuale cu OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est.

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est sunt implementarea tehnică, implementarea financiară și monitorizare pentru POCU, raportare, recuperare debite, precum și cea de monitorizare ex-post pentru POSDRU, în conformitate cu HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene.

Astfel, prelucrarea datelor se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:

-           primirea cererilor de finanțare;

-           verificarea cererilor de finanțare;

-           selectarea proiectelor finanțate;

-           încheierea contractelor de finanțare;

-           aprobarea începerii derulării proiectelor finanțate;

-           efectuarea vizitelor pe teren;

-           verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari;

-           raportarea progresului proiectului;

-           propunere în vederea autorizării plăților către beneficiari;

-           informare și promovare a POCU;

-           evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire;

-           derularea contractelor de achiziție servicii, bunuri sau lucrări.

Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare, furnizare sau prestare și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare, contractul de finanțare, furnizare sau prestare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.

Prelucrăm, de asemenea, date cu caracter personal în scop de informare și promovare a serviciilor oferite de OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est și a evenimentelor pe care le organizăm, temeiul acestei prelucrări fiind consimțământul dumneavoastră.

Precizăm că informațiile colectate sunt destinate numai utilizării de către OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est și sunt comunicate doar următoarelor categorii de destinatari: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege sau cu care OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene, în scopul monitorizării și controlului privind Programele POSDRU și POCU.

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării, către Comisia Europeană, conform legislației europene aplicabile.

În funcție de scopul urmărit, OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est prelucrează datele următoarelor categorii de persoane:

- reprezentanții (persoane fizice) ai solicitanților și beneficiarilor de fonduri europene prin POSDRU sau POCU;

- reprezentanții (persoane fizice) ai furnizorilor sau prestatorilor de servicii, bunuri sau lucrări, implicați în mod direct sau indirect în relațiile contractuale cu OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est;

- reprezentanți mass-media;

- reprezentanții (persoane fizice) ai partenerilor publici și privați implicați în implementarea POCU;

- persoane fizice implicate în activități derulate în cadrul proiectelor POSDRU și POCU (echipa de implementare, membrii grupului țintă).

Menționăm că, pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului, termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, precum și perioada derulării POCU.

În vederea asigurării unei informări corecte, vă aducem la cunoștință că Regulamentul conferă următoarele drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:

- dreptul de acces;

- dreptul la rectificarea datelor;

- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");

- dreptul la restricționarea prelucrării;

- dreptul la portabilitatea datelor;

- dreptul la opoziție;

- drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;

- dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;

- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;

- dreptul la o cale de atac judiciară;

- dreptul de a fi notificat de către operator.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată (conform modelului prezentat la secțiunea Cereri privind exercitare drepturi la adresa:

Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est, cu sediul în Brăila, strada Industriei  nr.17, cod poștal 810391, e-mail: datepersonale@fsesudest.ro,

 sau poate depune cererea personal, la sediul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est.

Pentru detalii privind exercitarea drepturilor menționate mai sus vă rugăm să consultați Acord_pentru_folosirea_datelor_personale  .

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art.77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro  sau de a se adresa justiției (art.79).

Începând din 25 mai 2018, dacă aveți solicitări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa direct Responsabilului pentru protecția datelor la adresa  datepersonale@fsesudest.ro .

informăm că, dacă nu am primit de la dumneavoastră acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal în scop de informare sau promovare, după data intrării în vigoare a Regulament European 2016/ 679 privind protecția datelor personale (25 mai 2018), OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est nu va mai putea să vă transmită informări cu caracter general sau tehnic privind accesarea fondurilor europene și implementarea proiectelor finanțate prin POCU sau invitații la evenimente publice și întâlniri de lucru.

Așadar, pentru continuarea comunicării cu OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est, vă recomandăm să ne transmiteți acordul dumneavoastră pentru folosirea datelor personale, pe care îl puteți descărca accesând link-ul de mai jos.

           fse2Acord_pentru_folosirea_datelor_personale
 

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 29.02.2024

 

Legături rapide